Kordinatori për të drejtën e informimit pranë Këshillit të Qarkut Durrës:

zj. Kida ISMAILI

kontakt: email- kidaismaili@yahoo.com

Kërkesat e tremujorit të parë 2016: KERKESAT E QYTETAREVE

Kërkesat e tremujorit të dytë dhe të tretë 2016: KERKESAT E QYTETAREVE

Kërkesat e tremujorit të parë 2017:  KERKESAT E QYTETAREVE

Kërkesat e tremujorit të dytë 2017: KERKESAT E QYTETAREVE

Rregjistri i kërkesave Janar-Mars 2021: KERKESAT E QYTETAREVE

Rregjistri i kërkesave Prill-Qershor 2021: KERKESAT E QYTETAREVE

Regjistri i Kerkesave Viti 2020: KERKESAT E QYTETAREVE

Programi i transparencës për Këshillin e Qarkut Durrës është hartuar dhe publikuar në përputhje me nenin 7, të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Informacioni i bërë publik në këtë program synon të bëjë transparent veprimtarinë e punës së Këshillit të Qarkut Durrës, përmes paraqitjes së detajuar të tij dhe lehtësisht të kuptueshme në faqen zyrtare www.qarkudurres.al , si dhe përmes prezantimit në mjediset e pritjes së publikut.

Përditësimi i Programit të Transparencës për Këshillin e Qarkut Durrës do të vijojë në përputhje me dispozatat e ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Kryetar i Këshillit të Qarkut

Kryetari I keshillit te qarkut, Z.Alfred Mullaraj

Mirëserdhet në faqjen zyrtare të Këshillit të Qarkut Durrës.

Z. Alfred Mullaraj
Kryetar i Këshillit të Qarkut

Harta

Qarku Durres

Click to open a larger map