Gjatë një takimi informues dhe shkëmbimit të eksperiencave mbi zhvillimin rural, mbrojtjes tokës bujqësore dhe aspekteve të tjera lidhur me këto problematika me grupin e ekspertëve, përfaqësuesve të qeverisjes vendore dhe atyre të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor nga Kosova.